Ιστορικό

 

H δημιουργία της Βάσης Όρων Πληροφορικής INFORTERM , η εισαγωγή όλων των ορολογικών δεδομένων σ' αυτήν και η ηλεκτρονική επεξεργασία τους, έγιναν και γίνονται προσωπικά από τον Υπεύθυνο της  Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 Κώστα Βαλεοντή, ο οποίος έχει και την ευθύνη του περιεχομένου τούτου του Ιστοτόπου.

Η πρόσβαση και αναδίφηση στη Βάση Όρων Πληροφορικής INFORTERM διατίθεται δωρεάν στο Ίντερνετ, με σκοπό να προωθήσει τη χρήση ελληνικών όρων πληροφορικής από το φοιτητικό αλλά και το ευρύτερο κοινό.

Στην αρχή, η δωρεάν διάθεση στο Ίντερνετ αποφασίστηκε με τριμερή Συμφωνία:

  • της ΕΛΕΤΟ , ως της επίσημης υπερκείμενης οργάνωσης συντονισμού και υποστήριξης της Ελληνικής Ορολογίας,

  • του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, ως παροχέα της αναγκαίας ηλεκτρονικής υποδομής και

  • του Υπευθύνου της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1, ως δημιουργού της Βάσης και υπευθύνου για τη δυναμική λειτουργία της, τη συντήρηση και ανάπτυξή της.

Σήμερα επειδή - για τεχνικούς λόγους - δεν μπορεί να ενημερώνεται η Βάση στο ΟΠΑ, η τελευταία έκδοση της βάσης παρέχεται από τον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ.

Στην πεδιοδομή της Βάσης INFORTERM περιλαμβάνονται τα βασικά πεδία (που σε κάθε λήμμα αντιστοιχούν σε μία και μόνο έννοια):

1.      ελληνικός όρος (π.χ. λόγος δυφιακών σφαλμάτων)
2.      ελληνική συντομογραφία (π.χ. BER)
3.      αγγλικός όρος (π.χ. bit error ratio, bit error rate)
4.      αγγλική συντομογραφία (π.χ. BER)
5.      γαλλικός όρος (π.χ. taux d'erreur binaire, taux d'erreur sur les bits)
6.      γαλλική συντομογραφία (π.χ. TEB)
7.      κωδικός αριθμός της πηγής αναφοράς όπου υπάρχει η έννοια (π.χ. L22)
8.      κωδικός/τίτλος της πηγής αναφοράς του ελληνικού όρου (π.χ. ΕΛΟΤ 996.9)
9.      κωδικός/τίτλος της πηγής αναφοράς του αγγλικού και γαλλικού όρου
         (π.χ. ISO/IEC 2382-9:1995)
10.    στάδιο επεξεργασίας του ελληνικού όρου (π.χ. 1, 2, 3, 4, ...).

Σημείωση 1

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πολιτική δημιουργίας και εφαρμογής καθαρά ελληνικών ακρωνύμων και συντομογραφιών, κατά κανόνα χρησιμοποιούνται και στην ελληνική γλώσσα τα αγγλικά ακρώνυμα, τόσο στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών όσο και στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών.

Σημείωση 2

Οι όροι που βρίσκονται σε στάδιο 3 ή μεγαλύτερο είναι οριστικοί. Οι όροι που βρίσκονται σε στάδιο 2 έχουν υποστεί επεξεργασία από την Ομάδα και είναι στη φάση του Σχεδίου για Δημόσια Κρίση και σχολιασμό ενώ οι όροι που βρίσκονται σε στάδιο 1 είναι στον προγραμματισμό της Ομάδας και δεν έχουν ακόμα υποστεί επεξεργασία από την Ομάδα. Στάδιο 4 και μεγαλύτερο σημαίνει ότι ο όρος έχει υποστεί μία ή περισσότερες αναθεωρήσεις.

 

 

Ο ιστότοπος είναι προσφορά της ΕΛΕΤΟ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
© 2005