Οδηγίες αναζήτησης

1.  Αναζήτηση με ολόκληρη λέξη ως «εισόδιο όρο» 

2.  Αναζήτηση με ολόκληρη «εισόδια» συντομογραφία 

3.  Αναζήτηση με «εισόδιο» τμήμα όρου ή συντομογραφίας

Ο γενικός Πίνακας Αναζήτησης στη Βάση έχει την ακόλουθη μορφή:

Αν αναζητάτε τμήμα όρου τότε πρέπει να γράψετε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες. Αν αναζητάτε τμήμα συντομογραφίας τότε πρέπει να γράψετε τουλάχιστον 2 χαρακτήρες.
Αν αναζητάτε ολόκληρη λέξη τότε δεν υπάρχει κανένας περιορισμός χαρακτήρων.

Πληκτρολογήστε τμήμα όρου ή συντομογραφίας:

Σημειώστε αν το τμήμα που γράψατε είναι ολόκληρη λέξη ή ολόκληρη συντομογραφία:

A

Σημειώστε αν θέλετε να δείτε τις πηγές:

B

Επιλέξτε το πεδίο της Βάσης όπου θα γίνει η αναζήτηση:

 

Με δεδομένα ότι 

-  σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ως όρος ορίζεται «η λεκτική κατασήμανση (= η παράσταση με μία ή περισσότερες λέξεις) μιας έννοιας», 

-  οι όροι της Βάσης INFORTERM και οι αντιστοιχίες τους προέρχονται από συγκεκριμένες πηγές (βλέπε Πηγές Αναφοράς της Βάσης INFORTERM ) και, επομένως, δεν πρέπει ο χρήστης να αναμένει ότι θα βρει τον όρο που αναζητά παρά μόνο εφόσον αυτός ο όρος περιέχεται σε μία (ή και σε περισσότερες από μία) από τις συγκεκριμένες πηγές,

δίνουμε τις παρακάτω οδηγίες-επεξηγήσεις στον χρήστη που ανατρέχει στη Βάση INFORTERM , για να τον βοηθήσουμε να αναζητήσει  τις ορολογικές πληροφορίες που μπορεί να του δώσει η Βάση και να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της αναζήτησής του όσο το δυνατόν επωφελέστερα: 

 

1.  Αναζήτηση με ολόκληρη λέξη ως «εισόδιο όρο» 

Στην αναζήτηση αυτή εισάγουμε - πληκτρολογούμε - στη θυρίδα εισόδου μια ολόκληρη λέξη ως εισόδιο όρο. Αφού είναι ολόκληρη λέξη επισημαίνουμε με νύγμα (ü) το τετραγωνίδιο Α και εφόσον  θέλουμε στα ευρήματα να εμφανίζονται και οι πηγές αναφοράς το δηλώνουμε αυτό επισημαίνοντας με νύγμα (ü) το τετραγωνίδιο Β. Στη συνέχεια επιλέγουμε, στη θυρίδα πεδίου αναζήτησης,  το πεδίο της Βάσης στο οποίο θα γίνει η αναζήτηση π.χ. αν ο εισόδιος όρος είναι αγγλικός όρος επιλέγουμε «Αγγλικός όρος», αν ο εισόδιος όρος είναι γαλλικός όρος επιλέγουμε «Γαλλικός όρος» κ.ο.κ.

Προσοχή! όταν εισάγουμε ελληνικό όρο ή γαλλικό όρο έχουν σημασία και πρέπει να γράφονται επακριβώς και τα τυχόν υπάρχοντα διακριτικά σημεία των χαρακτήρων (τόνοι, διαλυτικά κτλ.). Αν μέσα στον όρο (ελληνικό, αγγλικό ή γαλλικό) υπάρχουν σύμβολα (π.χ. ενωτικό ή παύλα -, υπόπαυλα _, εισαγωγικά «», δεξιοπλαγία / κ.ά.) κάνουμε αναζήτηση με μέρος του όρου που δεν περιέχει σύμβολο.

Τέλος επικροτούμε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού το οθονόπληκτρο «Αναζήτηση». Η αναζήτηση ισοδυναμεί με το αίτημα

Ζητούμε όλους τους όρους του πεδίου αναζήτησης που αποτελούνται από τη συγκεκριμένη λέξη ή περιλαμβάνουν ως συνθετικό τη συγκεκριμένη λέξη στη συγκεκριμένη από τις τρεις γλώσσες της Βάσης  (αγγλικής, γαλλικής, ελληνικής), καθώς και  τους αντίστοιχους ισοδύναμους όρους στις άλλες τρεις γλώσσες, αλλά και  τις συντομογραφίες των όρων (αν υπάρχουν) σε όλες τις γλώσσες.

Η απόκριση της Βάσης στο αίτημα αυτό είναι ένας Πίνακας Ευρημάτων με τα αναζητούμενα στοιχεία με αλφαβητική σειρά ως προς την πρώτη στήλη.

Παραδείγματα

Παράδειγμα α.  Αν στη θυρίδα εισόδου γράψουμε τον αγγλικό μονολεκτικό όρο dibit και, αφού εφαρμόσουμε τις παραπάνω ρυθμίσεις, επικροτήσουμε το οθονόπληκτρο «Αναζήτηση» η απόκριση είναι η αναγραφή της φράσης «Δεν βρέθηκε κανένα λήμμα»

Παράδειγμα β.  Αν στη θυρίδα εισόδου γράψουμε το συνθετικό bit του όρου parity bit και, αφού εφαρμόσουμε τις παραπάνω ρυθμίσεις, επικροτήσουμε «Αναζήτηση» η απόκριση είναι η αναγραφή της φράσης «Βρέθηκαν 17 λήμματα» και o ακόλουθος Πίνακας Ευρημάτων που περιέχει τα δύο πρώτα λήμματα με όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία αντιστοιχίας στις τρεις γλώσσες:

Αγγλικός όρος Συντ. Ελληνικός όρος Συντ. Γαλλικός όρος Συντ. Κωδικός πηγής Ξενόγλωσση πηγή Ελληνική πηγή Στάδιο
parity bit    δυφίο ισοτιμίας    bit de parité    L 11  ISO 2382/8-1986  ΕΛΟΤ 996.8 
sign bit    δυφίο προσήμου    bit de signe    L 12  ISO 2382-5: 1989  ΕΛΟΤ 996.5 

 

2.  Αναζήτηση με ολόκληρη «εισόδια» συντομογραφία 

Στην αναζήτηση αυτή εισάγουμε στη θυρίδα εισόδου μια συντομομορφή (αρκτικόλεξο, ακρώνυμο ή άλλη συντομογραφία). Αφού πρόκειται για ολόκληρη συντομογραφία επισημαίνουμε με νύγμα (ü) το τετραγωνίδιο Α και εφόσον  θέλουμε στα ευρήματα να εμφανίζονται και οι πηγές αναφοράς το δηλώνουμε αυτό επισημαίνοντας με νύγμα (ü) το τετραγωνίδιο Β. Στη συνέχεια επιλέγουμε, στη θυρίδα πεδίου αναζήτησης,  το πεδίο της Βάσης στο οποίο θα γίνει η αναζήτηση π.χ. αν η εισόδια συντομογραφία είναι αγγλική επιλέγουμε «Αγγλική συντομογραφία», αν η εισόδια συντομογραφία είναι γαλλική επιλέγουμε «Γαλλική συντομογραφία» κ.ο.κ. Τέλος επικροτούμε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού το οθονόπληκτρο «Αναζήτηση». Η αναζήτηση ισοδυναμεί με το αίτημα

Η συγκεκριμένη συντομογραφία ενός όρου της συγκεκριμένης από τις τρεις γλώσσες της Βάσης (αγγλικής, γαλλικής, ελληνικής) ποιον πλήρη όρο αντιπροσωπεύει τόσο στη γλώσσα της όσο και στις άλλες δύο γλώσσες της Βάσης και ποιες αντίστοιχες συντομογραφίες έχει στις άλλες δύο γλώσσες;

Η απόκριση της Βάσης στο αίτημα αυτό είναι ένας Πίνακας Ευρημάτων με τα αναζητούμενα στοιχεία με αλφαβητική σειρά ως προς την πρώτη στήλη.

Παράδειγμα γ.  Αν στη θυρίδα εισόδου γράψουμε την αγγλική συντομογραφία EPROM και, αφού εφαρμόσουμε τις παραπάνω ρυθμίσεις, επικροτήσουμε «Αναζήτηση» η απόκριση είναι η αναγραφή της φράσης «Βρέθηκε 1 λήμμα» και o ακόλουθος Πίνακας Ευρημάτων που περιέχει ένα λήμμα με όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία αντιστοιχίας στις τρεις γλώσσες: 

Συντ. Αγγλικός όρος Συντ. Ελληνικός όρος Συντ. Γαλλικός όρος Κωδικός πηγής Ξενόγλωσση πηγή Ελληνική πηγή Στάδιο
EPROM  erasable programmable read-only memory  EPROM  σβέσιμη προγραμματίσιμη μνήμη αναγνώσιμη μόνο    mémoire morte reprogrammable  L 8  ISO 2382-12: 1988  ΕΛΟΤ 996.12 

3.  Αναζήτηση με «εισόδιο» τμήμα όρου ή συντομογραφίας

Η αναζήτηση αυτή είναι γενικότερη δεδομένου ότι καλύπτει και την περίπτωση όπου το εισόδιο «τμήμα» είναι ολόκληρη λέξη ή αποτελείται από ολόκληρες λέξεις. Το χρησιμοποιούμενο εισόδιο  τμήμα του συγκεκριμένου όρου που αναζητούμε (ιδιαίτερα όταν αυτός είναι μακροσκελής μονολεκτικός ή πολυλεκτικός) έχει μεγάλη πιθανότητα να αποτελεί μέρος ενός πιο εκτεταμένου όρου (όπως ενός πολυλεκτικότερου όρου), που κατά κανόνα κατασημαίνει κάποια άλλη έννοια, γειτονική της αναζητούμενης έννοιας/όρου στο πλαίσιο του συστήματος εννοιών όπου ανήκουν και οι δύο έννοιες/όροι.  Σ' αυτήν την περίπτωση, η Βάση INFORTERM μας παρέχει και όλους τους όρους που εμπεριέχουν το συγκεκριμένο τμήμα όρου μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία των αντιστοιχιών τους στις τρεις γλώσσες της Βάσης.

Σημείωση 1

Γενικότερα, ως τμήμα όρου μπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε μέρος του όρου, από την αρχή ως το τέλος του, που αποτελείται από τρεις τουλάχιστον διαδοχικούς χαρακτήρες (ενώ προκειμένου για συντομογραφία ο ελάχιστος αριθμός είναι δύο χαρακτήρες). Το γεγονός αυτό το εκμεταλλευόμαστε για εξοικονόμηση χρόνου στην πληκτρολόγηση εκτεταμένων μονολεκτικών ή πολυλεκτικών όρων.

Παραδείγματα:

Παράδειγμα δ.  Αν στη θυρίδα εισόδου  γράψουμε τη λέξη «format» - που μπορεί να είναι αυτοδύναμος όρος αλλά και πάρα πολύ συχνά είναι τμήμα όρου -  και επικροτήσουμε «Αναζήτηση» - χωρίς να επισημάνουμε με νύγμα (ü) το τετραγωνίδιο Α -  ο Πίνακας Ευρημάτων θα περιέχει  184 λήμματα, δηλαδή 184 αγγλικούς μονολεκτικούς ή πολυλεκτικούς όρους  και τις αντιστοιχίες τους στις άλλες δύο γλώσσες. Όμως, αν διατρέξουμε αυτές τις αντιστοιχίες θα παρατηρήσουμε δεν περιέχουν μόνο την ακέραια λέξη «format», αλλά και παράγωγα ή σύνθετά της. Υπάρχουν για παράδειγμα οι όροι  format file, unformatted, κ.ά., αλλά και πολλοί όροι που περιέχουν τη λέξη information αφού το format είναι μέρος και της λέξης information. Έτσι, βλέπουμε τη χρήση του εισόδιου τμήματος  που χρησιμοποιήσαμε σε όλους τους όρους όπου αυτό απαντά.

Αν επισημάνουμε με νύγμα (ü) το τετραγωνίδιο Α και επαναλάβουμε την αναζήτηση o Πίνακας ευρημάτων θα περιέχει 35  λήμματα δηλαδή εκείνα μόνο που περιέχουν το τμήμα  «format» ως ολόκληρη λέξη. Διατρέχοντας αλφαβητικά την πρώτη στήλη του πίνακα βρίσκουμε οποιονδήποτε (μονολεκτικό ή πολυλεκτικό) όρο που περιλαμβάνει τη λέξη format.

Παράδειγμα ε.  Αν στη θυρίδα πεδίου αναζήτησης επιλέξουμε Γαλλικός όρος και στη θυρίδα εισόδου γράψουμε το συνθετικό parité (προσοχή όχι άτονο: parite) του όρου bit de parité και, αφού εφαρμόσουμε τις παραπάνω ρυθμίσεις, επικροτήσουμε «Αναζήτηση» η απόκριση είναι η αναγραφή της φράσης «Βρέθηκαν 2 λήμματα» που περιέχονται στον ακόλουθο Πίνακα Ευρημάτων:

Γαλλικός όρος Συντ. Ελληνικός όρος Συντ. Αγγλικός όρος Συντ. Κωδικός πηγής Ξενόγλωσση πηγή Ελληνική πηγή Στάδιο
bit de parité    δυφίο ισοτιμίας    parity bit    L 11  ISO 2382/8-1986  ΕΛΟΤ 996.8 
contrôle de parité    έλεγχος ισοτιμίας    parity check    L 11  ISO 2382/8-1986  ΕΛΟΤ 996.8 

Σημείωση 2

Είναι φανερή η σπουδαιότητα της ελεύθερης αναζήτησης με εισόδιο τμήμα όρου, η οποία δεν βασίζεται μόνο στο αρχικό τμήμα όρου και την αλφαβητική σειρά των λημμάτων της Βάσης  (όπως γίνεται στα λεξικά) και δίνει τη δυνατότητα πολυποίκιλης έρευνας στη Βάση, σε οποιοδήποτε πεδίο από τα έξι πεδία αναζήτησης. Έτσι, για παράδειγμα, αν θελήσουμε να διερευνήσουμε τον βαθμό στον οποίο, στους ελληνικούς όρους της Βάσης, χρησιμοποιούνται λέξεις που ανήκουν στην οικογένεια του ρήματος «δίνω/δίδω και συγκεκριμένα όσες περιέχουν το θέμα «δότ-»,  διενεργούμε αναζήτηση πληκτρολογώντας ως εισόδιο τμήμα όρου το τμήμα «δότ» στη θυρίδα εισόδου και επιλέγοντας στη θυρίδα πεδίου αναζήτησης «Ελληνικός όρος». Ο Πίνακας Ευρημάτων θα περιέχει 62 λήμματα.

Όλα τα παραδείγματα αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω αναφέρονται στην ενημέρωση της Βάσης που έγινε τον Αύγουστο 2006.

 

 

Ο ιστότοπος είναι προσφορά της ΕΛΕΤΟ και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
© 2005