ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ)

ΛΟΓΟΤΥΠΟ:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Συγγρού 63, 11745 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 6974321009, 2108662069, 6949573108

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: (Επικροτήστε εδώ για να στείλετε ηλ-μήνυμα)

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ

Η ΕΛΕΤΟ είναι επιστημονική ένωση αναγνωρισμένη ως μη κερδοσκοπικό σωματείο με την Απόφαση Αρ. 2617/ 1992 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (βλέπε Καταστατικό).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της ΕΛΕΤΟ είναι:

 • η μελέτη, εκπόνηση, απόδοση, επεξεργασία, συγκέντρωση, συστηματοποίηση, διάδοση, αξιοποίηση και με οποιοδήποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας και ορολογικής έρευνας,

 • η συμβολή στη συνεχή και σύμμετρη ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας για την κάλυψη των πολύπλευρων και επιτακτικών σύγχρονων αναγκών και

 • η κατάδειξη, προς κάθε κατεύθυνση, του θεμελιακού ρόλου της Ελληνικής Γλώσσας ως υλικού συνάμα και εργαλείου για το διεθνές ορολογικό υπόβαθρο, και η προώθηση και προαγωγή αυτού του ρόλου για την κάλυψη σημερινών και μελλοντικών αναγκών της διεθνούς Ορολογίας.

ΜΕΛΗ

Υπάρχουν πέντε κατηγορίες μελών της ΕΛΕΤΟ: τακτικά μέλη, ομόλογα μέλη, συλλογικά μέλη, επίτιμα μέλη, και αρωγά μέλη. Σήμερα (Μάιος 2018) τα ατομικά μέλη είναι 269. Τα σημερινά συλλογικά μέλη και ειδικές ομάδες της ΕΛΕΤΟ καλύπτουν τους τομείς των Τηλεπικοινωνιών, της Τεχνολογίας Πληροφοριών, της Ακουστικής, της Ιατρικής, των Αρχών της Ορολογίας, της Δημόσιας Διοίκησης και της Στατιστικής .

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ΕΛΕΤΟ διοικείται από αιρετό επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο ενώ κεντρικό επιστημονικό όργανό της είναι το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ). Κάθε τρία έτη μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος και συμμετέχει στις εργασίες των παρακάτω οργανώσεων:

 • Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών Ορολογίας (INFOTERM) με τo οποίo έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας

 • ΕυρωπαΪκή Ένωση Ορολογίας (EAFT)

 • Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας (Termnet)

 • Διεθνές Ινστιτούτο Ορολογικής Έρευνας (IIFT).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σημαντική είναι η παρουσία της ΕΛΕΤΟ μέσω της διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και ομιλιών και της συμμετοχής της σε εκδηλώσεις άλλων φορέων. Έτσι:

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Κατά την ίδρυσή της, το 1992, υποστήριξε οργανωτικά το συνέδριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος “Τυποποίηση Ορολογίας”.

 • Διοργάνωσε στην Αθήνα το 1997, το 1999, το 2001 και το 2003, σε συνεργασία με πολλούς άλλους φορείς, το 1ο, το 2ο, , το 3ο και το 4ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». Το 2005, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), διοργάνωσε το 5ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» στη Λευκωσία, ενώ το 2007, στην Αθήνα, – σε συνεργασία πάλι με το ΠΚ – διοργάνωσε το 6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». Το 2009, το 2011, το 2013 και το 2015 διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 7ο, το 8ο, το 9ο και το 10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία». Στα συνέδρια αυτά συνέβαλαν – ως συνδιοργανωτές – πανεπιστήμια και άλλοι ελληνικοί φορείς, συμμετείχαν δε πολλοί εισηγητές και σύνεδροι από την Ελλάδα και από άλλες χώρες. Το 2013, σε σύνδεση με το 9ο Συνέδριο, συνδιοργάνωσε με την EAFT ημερίδα με θέμα «Οι εθνικές γλώσσες και η ορολογία στην ανώτατη εκπαίδευση, στην έρευνα και στην τεχνολογία». Στις 9–11 Νοεμβρίου 2017 διοργάνωσε το 11ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» στην Αθήνα.

 • Συμμετέσχε ενεργά σε διάφορα γλωσσικά συνέδρια που αφορούν ή έχουν σχέση με την Ορολογία στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

 • Διοργάνωσε διαλέξεις, με ομιλητές μέλη του ΔΣ, μέλη της ή άλλους επιστήμονες, για διάφορα θέματα που αφορούν την Γλώσσα και την Ορολογία.

 • Διοργάνωσε στην Αθήνα, στις 23 Μαρτίου 2006, ημερίδα με θέμα «Το σύστημα εμπλουτισμoύ της γαλλικής γλώσσας και πρόταση εφαρμογής ανάλογου συστήματος για τον ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής», κατά την οποία ο Γάλλος ακαδημαϊκός Gabriel de Broglie , πρόεδρος της Γενικής Επιτροπής Ορολογίας και Νεολογίας, παρουσίασε το σύστημα ορολογίας της Γαλλίας και ο πρόεδρος του ΓΕΣΥ παρουσίασε πρόταση της ΕΛΕΤΟ για τη δημιουργία ανάλογου συστήματος ορολογίας για την ελληνική γλώσσα. Επακολούθησε συζήτηση της πρότασης μεταξύ των εκπροσώπων ελληνικών φορέων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

 • Έχουν δημοσιευτεί οι τόμοι των ανακοινώσεων των προαναφερόμενων συνεδρίων, 1ου έως και 11ου.

 • Από το 1993 η ΕΛΕΤΟ εκδίδει το διμηνιαίο έντυπο “ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ”, το οποίο ταχυδρομείται ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά δωρεάν σε περισσότερους από 2.000 αποδέκτες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

 • Αντίτυπα όλων των κειμένων των διαλέξεων που διοργανώνει η ΕΛΕΤΟ παρέχονται στους συμμετέχοντες.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΕΛΕΤΟ έχει αναπτύξει συνεργασία με ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, δηλ. Πανεπιστήμια, οργανισμούς – όπως με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) – και συλλογικά όργανα. Ειδικότερα έχει συνεργαστεί με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας και με το ΙΕΛ, το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνογλωσσία». Συμμετέχει στο Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ – https://ec.europa.eu/greece/el-diktyo_el) και συνεργάζεται ενεργά με αυτό.

Η ΕΛΕΤΟ συμμετέσχε ενεργά τόσο στην Επιτροπή Συντονισμού του Εθνικού Προγράμματος Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ) όσο και στην Ομάδα Εργασίας του ΕΠΟΣ και συνέβαλε τα μέγιστα στη σύνταξη της «Στρατηγικής Μελέτης» και του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ορολογίας» του ΕΠΟΣ, που υποβλήθηκε (το 2000) για έγκριση για χρηματοδότηση από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, αλλά δεν εγκρίθηκε.

Επιπλέον, η ΕΛΕΤΟ έχει αναπτύξει συνεργασία με ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δηλ. πανεπιστήμια, οργανισμούς και ενώσεις και ιδιαίτερα με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ).

Κατάρτιση

Η ΕΛΕΤΟ έχει διοργανώσει διαλέξεις για διάφορα θέματα που αφορούν τη γλώσσα και την ορολογία, όπως με

 • το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας (Διαλέξεις για την «Τυποποίηση ορολογίας», έτη 2001-2002),

 • το Παν. Αθηνών και το ΙΕΛ στο διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τεχνογλωσσία». (Διαλέξεις για τις «Αρχές Ορολογίας και Ορογραφίας», έτη 2003-2014).

Προϊόντα

 • Στα πλαίσια των εργασιών των συλλογικών μελών της ΕΛΕΤΟ έχουν παραχθεί πολλά έργα Ορολογίας, δίγλωσσα ή πολύγλωσσα Λεξικά ή Λεξιλόγια Όρων ή Ελληνικά Πρότυπα, στα οποία εντάσσονται και αρκετές χιλιάδες ελληνικοί ισοδύναμοι όροι για την Ευρωενωσική Τράπεζα Όρων EURODICAUTOM (σήμερα ΙΑΤΕ).

 • Η ΕΛΕΤΟ από κοινού με το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτουν – από το Νοέμβριο του 2001 – δωρεάν στον ιστότοπο http://inforterm.cs.aueb.gr/ τους όρους της τρίγλωσσης (GR, EN, FR) Βάσης Όρων Πληροφορικής «INFORTERM», που έχει εκπονήσει το συλλογικό μέλος ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 (Ομάδα Ορολογίας Πληροφορικής).

 • Η ΕΛΕΤΟ από κοινού με τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) διαθέτουν δωρεάν – από την 1 η Δεκεμβρίου 2003 – τη χρήση της τετράγλωσσης (GR, EN, FR, DE) Βάσης Τηλεπικοινωνιακών Όρων «TELETERM», που έχει εκπονήσει το συλλογικό μέλος ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας). Ο σχετικός ιστότοπος είναι: http://www.moto-teleterm.gr.

 • Στον ιστότοπό της, η ΕΛΕΤΟ διαθέτει την Βάση Όρων «TERMTERM» (ορολογία του συλλογικού μέλους ΕΛΟΤ-ΤΕΕ/ΤΕ21). Από το 2013, με την υπογραφή ειδικού Μνημονίου Συνεργασίας με το Termnet, οι οροι της βάσης αυτής εμπεριέχονται και στην τετράγλωσση Βάση TermTerm (http://quickterm.kaleidoscope.at/termterm/Pages/Main/Search.aspx), που απευθύνεται σε μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου κοινού.

 • Στην ιστοσελίδα «Λεξικά και Γλωσσάρια» αναρτώνται έργα των συλλογικών μελών της ΕΛΕΤΟ ή έργα άλλων φορέων τα οποία έχει εγκρίνει η ΕΛΕΤΟ.

 

 

 

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007