ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ

Η ΕΛΕΤΟ διοικείται από αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται κάθε τρία έτη, ενώ κεντρικό επιστημονικό όργανό της είναι το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ). Το ΓΕΣΥ περιλαμβάνει τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εκπροσώπους των Συλλογικών Μελών της ΕΛΕΤΟ. Μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή. Όλα τα μέλη όλων των οργάνων είναι άμισθα.

Διοικητικό Συμβούλιο 2021 - 2024 (Αρχαιρεσίες της 28-4-2021)

Πρόεδρος:

κ.

Κώστας Βαλεοντής, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ, Υπεύθυνος Ομάδων Ορολογίας (ΜΟΤΟ, ΤΕ48/ΟΕ1 κ.ά.)

Αντιπρόεδρος:

κα

Μαβίνα Πανταζάρα, Γλωσσολόγος ΕΚΠΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Γ. Γραμματέας:

κ.

Γιώργος Τσιάμας, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:

κ.

Ελπίδα Λουπάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπ. Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Ταμίας:

κ.

Νίκος Καρράς, Γεωλόγος-Μικροπαλαιοντολόγος, Σύνδεσμος ΕΛΕΤΟ-ΕΓΕ (Ελλην. Γεωλογικής Εταιρείας)

Βοηθός Ταμία:

κα

Αφροδίτη Γιοβάνη, Ερευνήτρια γλωσσολογίας

Σύμβουλος:

κ.

Παναγιώτης Κριμπάς, Νομικός, Γλωσσολόγος, Μεταφρασεολόγος, Αναπλ. Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπ. Θράκης (ΔΠΘ)

 

 


Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο 2021 - 2024 (ΓΕΣΥ)

Σήμερα στο ΓΕΣΥ συμμετέχουν τα ακόλουθα μέλη:

    Προεδρείο του ΓΕΣΥ:

Πρόεδρος:

     κ.      Κώστας   Βαλεοντής

Αντιπρόεδρος:

     κ.      Παναγιώτης Κριμπάς

Γραμματέας:

     κα      Κατερίνα Τοράκη
     
    Εκλεγμένοι Σύμβουλοι:

 

κ.

Κώστας   Βαλεοντής

 

κ.

Παναγιώτης Κριμπάς

 

κα

Μαβίνα Πανταζάρα

 

κ.

Γιώργος Τσιάμας

κ.

Ελπίδα Λουπάκη

κ.

Νίκος Καρράς

κα

Αφροδίτη Γιοβάνη

   
  Σύμβουλοι εκπρόσωποι Συλλογικών Μελών:
 


κα

Κατερίνα Τοράκη, Χημ. Μηχανικός, Βιβλιοθηκονόμος, εκπρόσωπος της επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21

κ.

Δημήτρης Παναγιωτάκος, Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ, εκπρόσωπος της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1

   
  Προσκεκλημένοι Σύμβουλοι:
     κ.      Κώστας Ριζιώτης, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, πρώην στέλεχος ΟΤΕ, μέλος της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1
     κα      Μαριάννα Κατσογιάννου, Αναπλ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ελεγκτική Επιτροπή 2021 - 2024

Πρόεδρος:

κ.

Σπύρος Βουλόδημος, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, πρώην στέλεχος ΟΤΕ

Μέλη:

κα

Κατερίνα Τοράκη, Χημ. Μηχανικός, Βιβλιοθηκονόμος

 

κ.

Δημήτρης Παναγιωτάκος, Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ, πρώην στέλεχος ΟΑΕΔ

 

 

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007