Όροι στα Φόρα! – Αγγλοελληνικό Γλωσσάριο Όρων που έχει προτείνει / υιοθετήσει / εγκρίνει η ΕΛΕΤΟ

(Όροι που δημοσιεύονται στο Ορόγραμμα – στη «Γωνιά του ΓΕΣΥ» – και όροι που έχουν προταθεί από μέλη της ΕΛΕΤΟ σε διαδικτυακά φόρα – όπως στο Translatum.gr – και έχουν εγκριθεί από το ΓΕΣΥ)

 

Εισαγωγικό Σημείωμα

Το διαρκώς εμπλουτιζόμενο Αγγλοελληνικό Γλωσσάριο Όρων «Όροι στα Φόρα» είναι ηλεκτρονικό αρχείο σε φορητό μορφότυπο εγγράφου (portable document format – pdf) και περιλαμβάνει αντιστοιχίες ισοδύναμων όρων (αγγλικού ελληνικού), με αναφορά του θεματικού πεδίου στο οποίο αυτοί ανήκουν και της διεύθυνσης της ιστοσελίδας στην οποία έγινε – και εξακολουθεί να υπάρχει στο Διαδίκτυο – η πρόταση ή συζήτηση της υπόψη αντιστοιχίας. Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης – αν θέλει – επικροτώντας με το ποντίκι τη διεύθυνση αυτή, μπορεί να ενημερωθεί περαιτέρω για τον αντίστοιχο όρο.

Ορισμένες επισημάνσεις:

1. Το Γλωσσάριο τούτο δεν υποκαθιστά τις βάσεις όρων (όπως TELETERM, INFORTERM, TERMTERM), τη χρήση των οποίων η ΕΛΕΤΟ διαθέτει δωρεάν στο Διαδίκτυο ( http://www.eleto.gr/gr/termbases.htm ), ούτε τα άλλα γλωσσάρια που διαθέτει επίσης δωρεάν (http://www.eleto.gr/gr/LexicaAndGlossaries.htm). Μερικές φορές, μάλιστα, περιλαμβάνει και όρους από τις βάσεις και τα γλωσσάρια αυτά οι οποίοι προτάθηκαν ή συζητήθηκαν στις σχετικές ιστοσελίδες.

Στο Γλωσσάριο αυτό θα καταχωρούνται στο εξής και όλοι οι όροι που θα δημοσιεύονται στο Ορόγραμμα (στη στήλη «Γωνιά του ΓΕΣΥ») και – αναδρομικά – όλοι οι όροι που έχουν ως τώρα δημοσιευτεί σ' αυτό.

2. Η παρουσίαση του Γλωσσαρίου είναι αλφαβητική ως προς τον αγγλικό όρο και είναι εννοιοκεντρική και όχι λεξικεντρική όπως συμβαίνει στα γενικά λεξικά. Δηλαδή κάθε λήμμα (κάθε αντιστοιχία, κάθε οριζόντια γραμμή του πίνακα) αφορά μία και μόνο έννοια. Αν η ίδια λέξη ή φράση κατασημαίνει και άλλη έννοια τότε αποτελεί άλλον όρο και καταχωρείται σε χωριστό λήμμα (άλλη γραμμή του πίνακα).

3. Στην ιστοσελίδα στην οποία παραπέμπει κάθε λήμμα μπορεί να υπάρχουν και άλλες αποδόσεις, ή και περιγραφές, συνώνυμες ή οιονεί συνώνυμες. Εδώ, όμως, από τις αποδόσεις αυτές, περιλαμβάνονται μόνο εκείνες τις οποίες πρότεινε ή αποδέχτηκε το μέλος της ΕΛΕΤΟ που συμμετέχει στη συζήτηση ή προέρχονται από άλλες πηγές της ΕΛΕΤΟ (βάσεις, γλωσσάρια, κτλ.) και τις αναφέρει το μέλος. Όλα, όμως, τα λήμματα του Γλωσσαρίου έχουν εισαχθεί και εγκριθεί-επικυρωθεί από το ΓΕΣΥ

με κριτήρια τις Αρχές σχηματισμού όρων
(βλέπε http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or102_V05.pdf ή http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=82421.0 )

– και εφαρμογή των Μηχανισμών σχηματισμού ελληνικών όρων
(βλέπε: http://www.eleto.gr/download/Orogramma/Or103_V04.pdf ή http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=87704.0 )

4. Οι όροι των βάσεων και των γλωσσαρίων που η ΕΛΕΤΟ διαθέτει δωρεάν στο Διαδίκτυο, είναι αποτέλεσμα εργασίας ειδικών ομάδων ή επιτροπών και έχουν προκύψει, σε κάθε περίπτωση, από συνεργασία και κατιδεασμό 4-10 μελών τα οποία έχουν σχέση με το αντικείμενο και όχι μόνο εφαρμόζουν τα δύο παραπάνω κείμενα αρχών, αλλά με την πολύχρονη οροδοτική εργασία τους έχουν συμβάλει καταλυτικά στη διαμόρφωση/διατύπωση αυτών των ίδιων των κειμένων. Οι όροι που παράγουν τα όργανα αυτά θεωρούνται εγκεκριμένοι από το ΓΕΣΥ.

Οι όροι που συζητούνται στα διάφορα φόρα προέρχονται από συζητήσεις ανομοιογενών κύκλων ολιγάριθμων συνομιλητών και όχι συγκροτημένων οργάνων και η έγκρισή τους από το ΓΕΣΥ θεωρείται επιβεβλημένη, ώστε να περιληφθούν στο Γλωσσάριο.

5. Διευκρινίζεται, τέλος, ότι οι όροι που προτείνει ή υιοθετεί η ΕΛΕΤΟ, σε καμία περίπτωση δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Ο χρήστης είναι αυτός που έχει το δικαίωμα της τελικής επιλογής. Η ΕΛΕΤΟ, όμως, έχει σκοπό και προσπαθεί ώστε, ανάμεσα στους όρους από τους οποίους αυτός θα επιλέξει για την κατασήμανση της συγκεκριμένης έννοιας , να υπάρχει τουλάχιστον ένας ελληνικός όρος κατάλληλα σχηματισμένος . Το αν αυτός ο όρος τελικά θα επιλεγεί – άσχετα από τα όποια αντικειμενικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο ίδιος – εξαρτάται και από την γλωσσική ευαισθησία του χρήστη αλλά και την ορολογική ενημερότητά του. Η ΕΛΕΤΟ ενδιαφέρεται και προσπαθεί για την ανάπτυξη και των δύο.

Ανοίξτε και διαβάστε ή αποθηκεύστε την τρέχουσα έκδοση του Αγγλοελληνικού Γλωσσαρίου Όρων “Όροι στα Φόρα”


 

 

 

 

 

 

 

 

- - ΕΛΕΤΟ 2007